+48 502 738 816
[email protected]

O mnie

Jestem adwokatem z wieloletnim doświadczeniem. Od 2013 roku jestem wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Zawód, który wybrałam cechuje się dużą  odpowiedzialnością, umiejętnością uważnego słuchania innych ludzi i pełnego zrozumienia, co w konsekwencji prowadzi do skutecznego rozwiązania problemu.

Uważam, że bardzo istotnym elementem każdej współpracy jest uczciwość i jasno sprecyzowane oczekiwania. Szczegółowo omawiam strategię działania z Klientem, przedstawiam możliwe scenariusze oraz informuje o szansach na wygraną w sądzie. Informuję o bieżących postępach w sprawie i podejmowanych krokach. Cechuje mnie umiejętność zauważania szczegółów stanowiących często klucz do rozwiązania problemu klienta oraz szczególna dbałość o powierzoną sprawę. Do zleconych mi spraw podchodzę w sposób indywidualny, zapewniając Klientowi rzetelną obsługę prawną, dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań. 
Zawsze dążę do uzyskania najkorzystniejszego zakończenia sprawy dla mojego Klienta.
  
W mojej pracy cieszy mnie każdy osiągnięty sukces, wszelkie rozwiązane zagadnienie prawne. Będzie dla mnie dużym uznaniem, jeżeli będę mogła służyć pomocą i przyczynić się do rozstrzygnięcia Twojego problemu prawnego.

W celu umówienia spotkania zapraszam do kontaktu pod nr tel.: 502 738 816

Można również napisać na adres: [email protected]

Zakres usług

Prawo karne:

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego: zatrzymanie przez organy ścigania jest bardzo istotnym i znaczącym momentem, nierzadko rzutującym na dalsze postępowanie w sprawie. Z pomocą adwokata  poczujesz się bezpiecznej, mając zagwarantowane poszanowanie przysługujących Ci praw. Adwokat będzie czuwał nad przestrzeganiem zasad, wyjaśni zagadnienia prawne i zapewni dbałość o zabezpieczenie Twojej sytuacji prawnej. Trudny etap przesłuchań na Policji czy w Prokuraturze z pewnością będzie lepiej zrozumiały i mniej stresujący.   
 • obrona na etapie postępowania sądowego (po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu bądź wniosku o ukaranie) - czy składać wyjaśnienia, a może lepiej odmówić? Często oskarżeni/obwinieni nie wiedzą jak się zachować, jakie działania podjąć? Adwokat wskaże właściwy kierunek działania, polegający na zebraniu materiału dowodowego przemawiającego na Twoją korzyść, wnikliwe przeanalizuje zebrane przez organy ścigania materiały dowodowe znajdujące się w aktach sprawy i podejmie działania dążące do najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla Klienta.
 • obrona na etapie postępowania wykonawczego (po uprawomocnieniu się wyroku skazującego), czyli sporządzenie wniosku o:
  - odroczenie wykonania kary,
  - przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  - odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego,
  - warunkowe przedterminowe zwolnienie

zapewniając również udział w posiedzeniu Sądu rozstrzygającego przedmiotowy wniosek.

Nie można zapominać również, że drugą stroną procesu karnego często jest pokrzywdzony. Niestety podczas przesłuchania na Policji czy w Prokuraturze pokrzywdzony, co prawda jest informowany o prawach jakie mu przysługują, jednak z praktyki wiem, że bywa to dla nich niezrozumiałe. Skutkuje to brakiem czynnego udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Często z obawy przed sprawcą rezygnują z podejmowania jakichkolwiek działań.

Aby pokrzywdzony miał zapewniony aktywny udział w postępowaniu musi złożyć oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowo. Termin na złożenie oświadczenia jest terminem prekluzyjnym, w praktyce oznacza, że po jego upływie pokrzywdzony traci powyższe uprawnienie.

Profesjonalny pełnomocnik zadba o Twoje interesy, będzie czuwał nad przebiegiem toczącego się postępowania i zapewni gwarancje respektowania Twoich praw. 

Prawo cywilne:

Dziedzina prawa charakteryzująca się szerokim zakresem spraw, którą można podzielić na kilka działów:

Prawo własności i inne prawa rzeczowe, obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym. Innymi prawami rzeczowymi jest użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe takie jak użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jednymi z najcześciej prowadzonych przeze mnie spraw są:

 • ochrona posiadania;
 • zniesienie współwłasności;
 • zasiedzenie;
 • służebność (osobista, gruntowa)
 • rozgraniczenie;

zapewniam pomoc przy sporządzeniu pisma (pozwu, wniosku) do Sądu, udział w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika strony, negocjacje z przeciwnikiem procesowym, wyznaczanie strategii procesowej. Podejmuje również inne sprawy, gdyż ich zakres jest na tyle duży, że trudno wskazać wszystkie.  

Prawo zobowiązań, dziedzina prawa regulująca wzajemne obowiązki i rozliczenia stron zawierających umowę. Źródłem prawa zobowiązań są umowy regulujące obrót majątkowy pomiędzy podmiotami prawa cywilnego oraz wszelkie formy wymiany dóbr i usług. Źródło zobowiązań stanowi również nienależyte wykonanie umowy bądź jej niewykonanie. Normy prawa zobowiązaniowego regulują również stosunki powstające z innych zdarzeń, takich jak wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym czy bezpodstawne wzbogacenie (uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innej osoby).

Przygotowuję wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę i inne roszczenia wynikające z zawartych umów, przygotowuję umowy bądź analizuje poprawność sporządzonych umów cywilnoprawnych. 

Prawo spadkowe, którego przepisy normują przejście ogółu praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. Są to zazwyczaj sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku (w tym na podstawie testamentu)
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • wydziedziczenie

Powyższe sprawy zazwyczaj toczą się pomiędzy najbliższymi, gdzie znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony jest bardzo trudne, czasem niemożliwe. Sprawie towarzyszą często emocje, niepotrzebne kontrowersje. Doświadczony adwokat umie spojrzeć obiektywnie na problem, dokona szczegółowej analizy stanu faktycznego sprawy, zaproponuje rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając skuteczne zabezpieczenie interesów Klienta.

Reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym, prowadzę rozmowy ze stroną przeciwną. Często podejście do sprawy ze spokojem i opanowaniem stanowi skuteczniejszy sposób rozwiązania problemu prawnego niż długoletnie procesy sądowe. 

Prawo rodzinne reguluje stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi jak i dalszymi krewnymi. Reguluje również stosunki wynikające z opieki, kurateli i przysposobienia.

Prowadzenie spraw rodzinnych wymaga od adwokata wykazaniem się wrażliwością, empatią i spokojem. W sytuacji kiedy małżonkowie podejmują decyzje o rozwodzie, bądź jedno z nich tak postanawia, sytuacja w rodzinie ulega drastycznej zmianie. Relacje między małżonkami stają się napięte, pojawiają się konflikty, gdzie świadkami tych zdarzeń są dzieci.

Sąd rozstrzygając o rozwodzie małżonków kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach z dziećmi. Te ostatnie strony mogą ustalić między sobą i ingerencja Sądu nie będzie konieczna.

Życzyłabym sobie samych przyjemnych spraw rozwodowych, gdzie małżonkowie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestiach najważniejszych, czyli dotyczących ich wspólnych dzieci. Ale pewnie moja pomoc nie byłaby wtedy potrzebna:)

W zakresie prowadzenia sprawy rozwodowej oferuje swoją pomoc w sporządzeniu pozwu o rozwód, uczestniczę w rozprawie przed Sądem, biorę udział w mediacjach, które mają na celu podjęcie próby ugodowego zakończenia konfliktu. 

Zapraszam do kontaktu

ul. Okrzei 15/9G,
22-300 Krasnystaw

telefon:
+48 502 738 816